فلسفه طراحی

گل Coppergrass ، که عاشق منشاء معادن مس است ، با تمرکز روی زیبایی وسایل مس

گل چمن مس ، نام علمی [Elsholtzia Splendens ، Nakai ex F. Maekawa ، Elsholtzia haichowensis ، Sun] از تحمل شدیدی به مس در خاک برخوردار است و در ریشه ها ، ساقه ها ، برگ ها و گل های آن می توان یافت. عناصر کل مس: به همین دلیل می توان از آن برای شناسایی مواد حاوی مس موجود در زمین استفاده کرد.

بامبو شرقی غنی سازی صنایع دستی معماری معاصر برای ایجاد یک فضای حمام شیک مد

حفاظت از محیط زیست و صنایع دستی بامبو آن را به یک عنصر شیک در معماری مدرن تبدیل کرده است و رنگ های شرقی و کاربردی بودن آن به عزیزان جدید عناصر طراحی معاصر تبدیل شده است.